پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش خرید و فروش اموال دست دوم در کابل

در کابل پایتخت افغانستان، این روزها خرید و فروش وسایل و اموال دست دوم، بیشتر شده است. دغدغه‌های درمورد خروج نظامیان بین‌المللی از افغانستان و کاهش میلیون‌ها دالر کمک جهانی، این نگرانی را بمیان آورده که ممکن است شمار بیکاران زیاد شود. وحید پیکان خبرنگار بی بی سی در کابل به یک بازار فروش اموال دست دوم منازل رفته و این گزارش را تهیه کرده است: