بحث هفته: استقلال اسکاتلند، چالش ها و پیآمدها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: استقلال اسکاتلند، چالش ها و پیآمدها

حق نشر عکس PA

سال پیش، الکس ساموند وزیر اول حکومت محلی و رهبر حزب ملی‌گرای سکاتلند، حزبی که هدف نهایی آن استقلال سکاتلند از پادشاهی متحده بریتانیاست، روز هژدهم سپتامبر دوهزارو چهارده را روز همه پرسی استقلال تعیین کرد. احزاب عمده ی سنتی بریتانیا، یعنی احزاب محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات، مخالف جدایی سکاتلند از پیکر پادشاهی متحده بریتانیا است.

در همین حالا چالش هایی پدیدار شده است، طرفداران استقلال می خواهند سکاتلند مستقل، پوند پول رایج بریتانیا را به عنوان پول اسکاتلند مستقل حفظ کنند، اما احزاب سنتی و مقتدر بریتانیا مخالف اند. همچنین، مسئله نفت و گاز دریای شمال، مسئله عضویت یک سکاتلند مستقل در اتحادیه ی اروپا از شمار سایر چالش های عمده در برابر سکاتلند مستقل باقی می ماند.

در بحث این هفته، مسایل مرتبط به استقلال سکاتلند و پیآمد های آنرا با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه ی اروپا، شهریار رادپور کارشنا امور بریتانیا و روح الله یعقوبی فعال سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا بررسی کرده است.

اگر خواهان اطلاعات دقیق و کارشناسانه در باره مسئله استقلال اسکاتلند هستید. لطفاً به بحث گوش دهید و آنگاه نظریات تانرا با ما شریک سازید.