پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمایل جوانان غزنی برای شرکت در انتخابات

بی بی سی دریافته است که جوانان ساکن در ولایت غزنی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تمایل بیشتر دارند.

سید انور خبرنگار بی بی سی در کابل، در گزارش اش نگاهی دارد به عمکرد جوانان غزنی به دنیای سیاست: