پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری نشست منطقه یی "ریکا" در کابل

شهر کابل میزبان یک نشست همکاریهای اقتصادی منطقه یی موسوم به "ریکا" بود. در این نشست چگونگی انتقال کالا های تجارتی جهان به کشور های منطقه بررسی شد. شرکت کنندگان همچنین مسائلی چون تجارت و ترانزیت منطقوی، خط آهن افغانستان، تسهیلات و ایجاد هماهنگی در گمرکات، همکاری ها منطقه یی در زمینه منابع طبیعی و انرژی و خط لوله گاز افغانستان – تاجکستان را مورد بحث قرار دادند. مقامهای افغان می گویند که کشور های منطقه افغانستان را به عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی می نگرند و احیای راه ابریشم که از افغانستان میگذرد، درحال بررسی است. در نشست کابل، همچنین پروژه های اقتصادی منطقه یی و برنامه های که در مورد آنها در نشست سال 2012 کنفرانس ریکا در تاجکستان تعهد شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

جزئیات را بشیر پیمان از کابل گزارش میدهد