پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ژنرال دوستم: دیپلماسی کار نیست قاطعیت لازم است

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید اگر در انتخابات تقلب گسترده نشود، نتیجه آنرا هرچه باشد می‌پذیرد.

آقای دوستم که در شمال افغانستان از نفوذ زیادی برخوردار است، در بدخشان به خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده گفته که کنار رفتن قیوم کرزی به نفع زلمی رسول تاثیری بر نقش و نفوذ آنها ندارد.