جرگه آزاد برنامه بیستم- نقش شوراهای ولایتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد برنامه بیستم- نقش شوراهای ولایتی

صدها تن از نامزدان شوراهای ولایتی، مبارزات انتخاباتی شانرا را آغاز کرده اند.

اما نقش این شورا ها چیست با آنکه حدود هشت سال از موجودیت شوراهای ولایتی میگذرد هنوز هم مردم در مورد موثریت این نهاد شک و تردید های دارند.

بیش از صد تن از مردم عام از گرد و گوشه افغانستان در ۲۰ برنامه جرگه آزاد سوال ها و نگرانی هایی شانرا در مورد نقش شوراهای ولایتی رو در رو با مقامات مربوط در میان گذاشتند.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و اسماعیل سعادت اجرا کرده است.