بحث هفته: جهانگردان و میراث فرهنگی در بامیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رشته بحث‌های ولایتی درباره انتخابات افغانستان

در ادامه رشته بحثهای ولایتی درباره انتخابات افغانستان این بار به ولایت بامیان در مرکز افغانستان سری می زنیم.

بامیان در 240 کیلومتری کابل در یک دهه اخیر از مناطق امن اما فقیر این کشور بوده است.

ولایت عمدتاً هزاره نشین بامیان براساس برآوردها حدود شصد هزار جمعیت دارد. منبع درآمد مردم این ولایت زراعت است.

در رشته بحثهای ولایتی مربوط به انتخابات، در این برنامه خلیل نوری میزبان شماست.