پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رشته بحث‌های ولایتی درباره انتخابات افغانستان

در رشته بحثهای ولایتی مربوط به انتخابات، در این برنامه محمد قاضی زاده میزبان شماست.