پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شما و سالی که رفت، شما و سالی که رسید

در برنامه صدای شما در روز پنجشنبه، شنوندگان رادیو از موفقیت‌های شان در سالی که گذشت گفتند و نیز از برنامه‌هایی که برای سال نو دارند.

این برنامه را شهباز ایرج اجرا می‌کرد.