پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هیلی ارشاد: فساد اخلاقی از موانع دربرابر نظام آموزشی افغانستان

هیلی ارشاد از اعضای کمیسیون آموزش و پرورش در پارلمان افغانستان به بی بی سی گفت، نبود امنیت، فساد اداری، فساد اخلاقی و عدم حاکمیت قانون از موانع اصلی دربرابر نظام آموزشی در این کشور است. خانم ارشاد گفت موارد زیادی از فساد اخلاق در مکتب وجود دارد.