پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان

سال جدید آموزشی در افغانستان، امروز رسمآ آغاز شد. حامد کرزی، زنگ مکتب را به صدا در آورد و کودکان را به رفتن به مکتب تشویق کرد. امسال شمار کودکان دانش آموز در مکاتب افغانستان به بیشتر از یازده میلیون نفر می رسد. اما هنوز یک اعشاریه سه میلیون کودک از دسترسی به مکتب محروم اند. آنگونه که وحید پیکان در گزارشش می‌گوید، مقام های افغان، ناامنی و فساد اداری را از چالش های اصلی دربرابر معارف عنوان کرده اند.