پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: سرنوشت تیاتر در افغانستان

در بحث فرهنگی این هفته قادر فرخ، کریم حیدری و حکیمه غربالی فیوجی در مورد پیشینه، حال و آینده تیاتر در افغانستان سخن گفتند.

این بحث را شهباز ایرج گردانندگی کرده است.