سه چالش عمده رئیس جمهوری آینده افغانستان

بی‌بی‌سی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان از صاحب‌نظران افغان از تیم‌های متفاوت انتخاباتی و با گرایشهای گوناگون پرسیده که به نظر آنها سه چالش عمده که در مقابل رئیس جمهوری آینده افغانستان قرار دارد کدامند؟ آنچه در پی می‌آید پاسخ‌های آنان به این پرسش است.

اعتماد سازی مجدد با جامعه جهانی، مبارزه با طالبان، جلب کمک‌های بین المللی، مبارزه با فساد اداری، جلب اعتماد بازندگان انتخابات، تامین امنیت، حفظ ثبات بعد از انتخابات، مبارزه با فساد اداری، فقر و بیکاری، وابستگی به اقتصاد خارجی، مبارزه با مواد مخدر، فرهنگ و سیاست سنتی در کشور از عمده ترین چالش‌های رئیس جمهوری آینده افغانستان از سوی این صاحب‌نظران قلمداد می‌شود.