پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: توسعه فرهنگی در افغانستان یعنی چه؟

به نظر نرسیده است که در میان طرح‌ها و برنامه‌های نامزدان ریاست جمهوری، توسعه و تعالی فرهنگی جایگاه روشنی پیدا کرده باشد، اما نیازهایی که اهل فرهنگ مطرح کرده اند همچنان و هنوز همان اند که بودند: حمایت از پدیدآورندگان محصولات فرهنگی مانند فیلم، کتاب، موسیقی، نقاشی و از جانب دیگر ترویج الگوهای رفتاری مبتنی بر محترم داشتن کرامت انسانی در مراجع دولتی و پایان دادن به فرهنگ تملق و دروغ.

در بحث فرهنگی این هفته که با حضور حمید مهرورز، شریف سعیدی و یعقوب یسنا انجام شد نیز همین مسایل مطرح شدند. مجری بحث شهباز ایرج بود.