اولویت رئیس جمهور بعدی افغانستان باید چه باشد؟

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است دو روز دیگر برگزار شود. این اولین انتخابات در تاریخ این کشور است که قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور دیگر منتقل می‌شود. افغان‌ها با وجود تهدیدهای زیادی که وجود دارد برای گرفتن کارت‌ رای‌دهی به صف ایستاده‌اند.

بی‌بی‌سی از چند صاحبنظر افغان پرسیده است که به نظر آنها سه اولویت اصلی رئیس جمهور آینده افغانستان چه باید باشد؟