جرگه آزاد برنامه بیست و یکم- احتمال تقلب در انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد برنامه بیست و یکم- احتمال تقلب در انتخابات

یکی از نگرانی ها در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان احتمال وقوع تقلب است.

جرگه آزاد این بار عوامل وقوع تقلب در انتخابات پیشرو و راهایی جلوگیری آنرا به برسی گرفته است.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و اسماعیل سعادت اجرا کرده است.