پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی هفته: ادبیات سیاسی در تبلیغات انتخاباتی نامزدان

ادبیات سیاسی در تبلیغات و کار زار انتخاباتی نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی چگونه به کار گرفته شده و آیا ترم ها و مصطلحات نو را شاهدیم؟ رابطه ادبیات سیاسی امروز با فرهنگ و ادبیات کلاسیک و ادبیات سیاسی جهانی چگونه است؟ این موضوع را در نخستین بحث مشترک بی بی سی و روزنامه هشت صبح بررسی کرده ایم.

در این بحث فرهنگی آصف معروف و پرویز کاوه از سوی بی بی سی و هشت صبح با کاوه جبران نویسنده و استاد دانشگاه البیرونی و منوجهر فرادیس نویسنده و ناشر روی ادبیات سیاسی در کار زار تبلیغات انتخابات دور یک میز صحبت می کنند.