شلیک انگشت‌های رنگی به انگشت‌های جنگی

رای دادن و شرکت در انتخابات به عنون سنت دموکراتیک در دنیای کنونی رسم معمولی است و ملت های جهان، هر از گاهی در این روند شرکت می کنند.

رای دادن در کشورهای دیگر با آنکه بسیار مهم است اما خطری آنهم خطر جان را برای رای دهندگان در پی ندارد. اما رای دادن در افغانستان، به این سادگی نیست. هر رای دهنده ای که از خانه به قصد رای دادن خارج می شود و بویژه هنگامی که در صفوف رای دهی منتظر نوبت است، هر لحظه احساس می کند با خطر جدی روبرو است و واقعا هم هست. چون گروه طالبان رسما تهدید کرده اند که انتخابات را مختل خواهند کرد.

اما با وجود تهدیدهای زیاد، افغانها از صبح روز شانزدهم حمل، به سوی مراکز رای دهی هجوم بردند. عکس هایی که از نقاط مختلف افغانستان مخابره شده نشان می‌دهند که این مشارکت، محدود به شمال یا مرکز و نیز محدود به پایتخت و کلان شهرها نیست.

در بدخشان هوا سرد است، در کابل بارانی است، در ولایت شرقی کنر گزارش شده که شورشیان به چند مرکز رای دهی حمله کرده اند، در منطقه سرخ‌رود ولایت ننگرهار صدای شلیک و تیر اندازی شنیده شده، در ولایت فاریاب گزارش شده که از یک حمله انتحاری جلوگیری شده است. اما از همه این ولایات یک گزارش واحد نیز مخابره شده و آن اینکه مردم بصورت گسترده ای به پای صندوق های رای رفته اند.

با توجه به این وضعیت است که می‌توان گفت، رای افغانها و مشارکت آنها در این انتخابات، با تمامی رای ها و مشارکت های دیگر در نقاط دیگر جهان، متفاوت است. این تفاوت اما تنها در سختی رای دادن نیست. در نیت رای دهندگان نیز هست.

ادامه سنت دموکراتیک، قبول یا رد کردن میزان مالیات سالیانه و موارد از این دست، از مهم ترین نیت رای دهندگان در دیگر نقاط جهان است. اما نیتی که رای دهندگان افغان را به پای صندوق های رای کشاند چیزی بسیار مهمی است.

میلیونها افغان انگشتان خود را رنگ کردند، تا انگشت هایی را که هنوز ماشه های تفنگ را برای رسیدن به اهداف سیاسی می کشند، از کار بیاندازند.

افغانهایی که رای دادند می خواهند به مخالفان سیاسی خود بگویند، می شود با رنگ کردن انگشت خود در روز انتخابات، به اهداف سیاسی رسید بدون اینکه دماغ کسی خون شده باشد.

آنچه مسئولیت متولیان انتخابات در افغانستان را خیلی خیلی سنگین می کند، پاسداری از آرایی میلیون ها نفری است که جان خود را به کف گرفته و رای خود را به صندوق‌ها ریختند.

مطالب مرتبط