پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی هفته:موسیقی اعتراضی افغانستان

موسیقی با موضوعات سیاسی-اجتماعی در موسیقی افغانستان پیشنه ای داشته اما موسیقی اعتراضی در این کشور پدیده ای جدیدی است که طی سال‌های اخیر در بین جوانان رایج شده است. موسیقی اعتراضی یکی از بحث برانگیزترین انواع موسیقی در جهان به شمار میرود. در این نوع موسیقی هنرمندان کنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و دولت را مورد نقد قرار میدهند.

طی سال های اخیر در افغانستان نیز شماری از گروه‌های موسیقی که از سوی جوانان تشکیل شده موسیقی از نوع اعتراضی را رایج ساخته اند.

هنرمندان جوان افغان این شیوه جدید موسیقی را در قالب‌ها و سبک‌های مختلف موسیقی اجرا می کنند. برخی ها در قالب های سنتی و برخی ها هم در قالب ها مدرن بلوز-راک ویا هم در قالب‌های کمتر شناخته شده ای موسیقی رپ به مخاطبانشان عرضه می کنند.

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر با سه تن از آوازخوانان جوان افغان موسیقی اعتراضی در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

شکیب مصدق آوازخوان سبک راک-بلوز و پرادایس و دایورس از گروه "143 باند" که بیشتر به سبک رپ آواز می خوانند.