پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاک‌سازی شهر قندوز از زباله ها با پول مردم

مسئولین اداره محیط زیست در قندوز، در شمال‌شرق افغانستان می‌گویند که برای پاک‌سازی شهر قندوز و نواحی اطراف آن از زباله ها برنامه‌ی را روی دست گرفته اند.

مطابق این برنامه هر خانواده باید ماهانه مبلغ صد افغانی برای شرکتی که زباله ها را از خانه ها جمع آوری می کند، بپردازد.

این گزارش را احمد الهام از قندوز فرستاده است.