پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قیس حسن: علیه شهردار کابل سند داریم

قیس حسن از نمایندگان مجلس نمایندگان افغانستان که خواستار برکناری محمد یونس نو اندیش شهردار کابل است، می گوید که شواهد کافی علی او دارد که شماری از آنها را به مراجع عدلی و قضایی هم داده اند. اما شهر دار کابل حاضر به پاسخگویی نیست.