پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست افغانستان از حامیانش: به قول تان وفا کنید

حکومت افغانستان اعلام کرده که برخی کشورها و سازمان‌های بین المللی به تعهدات شان در قبال افغانستان عمل نکرده و کمک‌های مالیی را که در کنفرانس توکیو قول داده بودند، نپرداخته اند.

مرضیه عدیل از کابل در این باره گزارشی فرستاده که می شنوید.