پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد دیدبان شفافیت از حکومت افغانستان

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید یافته‌های یک تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که حکومت اراده و تعهد سیاسی لازم برای مبارزه با فساد و ثبت دارایی‌های اراکین دولتی و اعلام آن به مردم را ندارد و نیز اداره با مبارزه با فساد هم از امکاناتی که جامعه بین المللی فراهم کرده استفاده سودمند نکرده است. دیدبان شفافیت افغانستان از اعضای پارلمان و والی‌ها هم به دلیل ثبت نکردن دارایی‌های شان انتقاد کرده است. جزئیات در گزارشی از همکار ما مرضیه عدیل از کابل