پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چین معاملات دالری خود را با بانک های افغانستان قطع کرد

بانک های چین معاملات دالری خود با بانک های افغانستان را قطع کرده است . چین پس از آن این تصمیم را اتخاذ کرد که پارلمان افغانستان در تصویب قانون منع پولشویی و جلوگیری از منابع مالی گروه های تروریستی موفق نشد.

مقامات بانک مرکزی افغانستان هشدار داده اند که اگر تا اخیر ماه جون سال روان قانون مبارزه با تطهیر پول /پول شویی و قانون مبارزه با تمویل مالی تروریسم از سوی پارلمان افغانستان تصویب نشود افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشور ها قرار خواهد گرفت.

همچنین مقامات این بانک می گویند که نبود قانون مبارزه با پول شویی و مبارزه با تمویل تروریسم افغانستان را در انزوای اقتصادی قرار خواهد داد وزیان های زیادی را به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.

محب مدثر در گفتگویی با خان افضل هده‌وال معاون بانک مرکزی افغانستان ابتدا در مورد تصمیم بانک های چین پرسیده است.