پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزادی اعضای مهم طالبان، قدمی به سوی صلح؟

آزادی پنج تن از مقام های کلیدی حاکمیت طالبان که در ۲۰۰۱ در جریان حمله آمریکا به افغانستان باز داشت شده بودند سر و صدای زیادی در آمریکا و افغانستان راه انداخته است.

آنها در ازای آزادی بوی برگدال یک افسر پایین رتبه آمریکایی که پنجسال پیش اسیر طالبان شده بود رها شده و با تضمین دولت قطر به آن کشور منتقل شدند.

طالبان سال گذشته در قطر دفتر سیاسی باز کردند که هدف اولی آن مذاکره با دولت برای صلح بود و لی حالا به نظر می رسد این دفتر مذاکرات آزادی زندانیان طالب را پیش می برده آنگونه که مسولانش در همان ابتدای کار نیز گفته بودند . اما مخالفت دولت افغانستان با این دفتر به عنوان نمایندگی سیاسی موجب شد که ظاهرا مسدود و غیر فعال شود.

گزارش آصف معروف و تحلیل موضوع را متقاقب آن بشنوید.