صدای شما: جلوگیری از مداخلۀ مقامات دولتی در انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: جلوگیری از مداخلۀ مقامات دولتی در انتخابات

حامدکرزی رییس جمهور افغانستان در دو فرمان جداگانه، از مقامات دولتی و مسئولان امنیتی خواسته است از دخالت در دور دو م انتخابات ریاست جمهوری بپرهیزند.

فرمان های رییس جمهور پس از آن صادر شده که یکی از نامزدهای پیشتاز دور اول انتخابات، از مداخلۀ برخی از مقامات محلی و برخی از فرماندهان نیروهای امنیتی شکایت کرد و خواهان تعلیق وظایف و معرفی آنها به دادگاه شد.

کمیسیون مستقل انتخابات تهدید کرده است که اگر حکومت برعلیه آن عده از مقامات که در دور اول انتخابات به دخالت و تقلب دست زده اند، اقدام نکند، نام های آنها را، در رسانه ها افشاء خواهد کرد.

اما تا چه حدی ممکن است که مقامات حکومتی و فرماندهان و افسران نیرو های امنیتی، فرمان های رییس جمهور کرزی را درخصوص حفظ بی‌طرفی و عدم مداخله در دور دوم انتخابات رعایت کنند؟