اظهارنظر: افغانستان: آمریکا تعهدات نوشتاری و گفتاری خود را نقض می‌کند