پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار نسبت به امکان تقلب انتخاباتی در بلخ

رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ هشدار داده که به دلیل حضور افراد بانفوذ محلی، احتمال تقلب در دور دوم وجود دارد. گرچه مقامهای کمیسیون میگویند تلاش میکنند از تقلب جلوگیری کنند. این درحالی است که در نیروهای امنیتی در شمال افغانستان نیز تدابیر ویژه یی برای تأمین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کرده اند.

ندا کارگر که برای پوشش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به مزار شریف رفته گزارش می دهد.