پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون مبارزه با پولشویی افغانستان تصویب شد

مجلس نمایندگان افغانستان امروز قانون مبارزه با تطهیر پول(پولشویی) و درآمد ناشی از جرایم را تصویب کرد.

وزارت علیه افغانستان قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم را در اوایل ماه (جوزا/خرداد) به مجلس نمایندگان فرستاده بود.

وزارت عدلیه هشدار داده بود که اگر این قانون به زودی تصویب نشود، نام افغانستان شامل فهرست سیاه روابط بانکی با جهان خواهد شد.

قانون منع پول شویی ازقوانین مهم بانکی است که برای جلوگیری ازجریان پول های غیرقانونی در بانک ها اجرا می شود.

پیشتر این قانون در 45 ماده از سوی حکومت به مجلس نمیاندگان افغانستان فرستاده شده بود و لی اعضای پارلمان 25 ماده دیگر را نیز در این قانون افزودند. اعضای پارلمان دلیل می آوردند که جامعه جهانی با طرح مصوبه که دولت افغانستان به مجلس ارایه کرده موافق نبود.

عدم تصویب این قانون توسط مجلس نمایندگان افغانستان در هفته‌های اخیر باعث نگرانی نهادهای مالی در افغانستان شد.

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده بود در صورتیکه این قانون تا ۲۳ ژانویه به تصویب نرسد بانکهای افغانستان در فهرست سیاه بانکهای معتبر جهان قرار خواهد گرفت.

در نهایت این قانون در ۸ فصل و ۷۰ ماده به تصویب رسید و برای طی مراحل بعدی به مجلس سنای افغانستان فرستاده شد تا بعد از تصویب این مجلس برای اجرایی شدن به رئیس جمهوری افغانستان برای امضاء ارسال شود

تا کنون به مسایل مربوط به تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم بر اساس دو فرمان تقنینی رسیدگی می شد.

در بحثی با اشتراک صادق نیلی عضو مجلس نمیاندگان افغانستان و خلیل صدیق رئیس اتحادیه بانک های افغانستان محب مدثر ابتدا از صادق نیلی در مورد تعدیلات وارد شده در این قانونو تصویب آن پرسیده است.