نهادهای ناظر انتخاباتی از تخلفات در دور دوم می گویند

فیفا بیناد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در اولین گزارشش درمورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گفته است که مشاهدان وناظران این نهاد در هفتاد درصد مراکز رأی دهی حضور داشته و گزارشهای را ازکاستی های مدیریتی وتخلف ها و تخطی های انتخاباتی ثبت کرده است.

فیفا تهدیدات امنیتی، مداخله افراد زورمند وکارمندان حکومتی، پرشدن صندوق ها با آرای مخدوش و رأی دادن به جای زنان و افراد زیر سن هژده سال را از تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری بیست وچهارم جوزا خوانده است.

قراراست این کمیسیون گزارشهای نظارت خود را که ازبیش از6600 تهیه کرده مستند سازی کرده و به کمیسیون های انتخاباتی بسپارد.

فهیم نعیم از مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان در این رابطه با بی بی سی گفتگو کرد.