پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نهادهای ناظر انتخاباتی از تخلفات دور دوم می گویند

فیفا بیناد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در اولین گزارشش درمورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گفته است که مشاهدان وناظران این نهاد در هفتاد درصد مراکز رأی دهی حضور داشته و گزارشهای را ازکاستی های مدیریتی وتخلف ها و تخطی های انتخاباتی ثبت کرده است.

فیفا تهدیدات امنیتی، مداخله افراد زورمند وکارمندان حکومتی، پرشدن صندوق ها با آرای مخدوش و رأی دادن به جای زنان و افراد زیر سن هژده سال را از تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری بیست و چهارم جوزا خوانده است.

قراراست این کمیسیون گزارشهای نظارت خود را که ازبیش از6600 تهیه کرده مستند سازی کرده و به کمیسیون های انتخاباتی بسپارد.

فهیم نعیم از مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان در این رابطه با بی بی سی گفتگو کرد.