پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اظهارات عبدالله عبدالله و واکنش کمیسیون انتخابات

عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان، اعلام کرد که به دلیل تقلب گسترده در انتخابات اخیر، همکاری با نهادهای انتخاباتی را قطع کرده و از آنها خواسته شمارش آرا را متوقف کنند. آقای عبدالله گفت به خواسته های او در مورد انتخابات توجه نشده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات در واکنش گفته آنها شمارش را متوقف نخواهند کرد.

جزئیات اظهارات آقای عبدالله را در گزارشی از وحید پیکان بشنوید که متعاقب آن واکنش کمیسیون انتخابات و ریاست جمهوری را هم خواهید شنید.