پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کثرت گرایی در غرب و تعامل اقلیتهای فرهنگی

این هفته به کثرت گرایی در غرب و تعامل اقلیتهای فرهنگی با آن پرداخته ایم.

ویژگیهای جامعه متکثر غربی چیست و این فرهنگ چه اثری روی رفتار افراد دارد؟ آیا سیاست چندفرهنگی در اروپا و امریکا موفق بوده است؟ و جوامع مهاجر افغان در غرب چه تعریفی از هویت خود و چگونه تعاملی با این فرهنگ چندگانه دارند؟

حمزه واعظی پژوهشگر سیاست و جامعه شناسی در نروژ، صدیق رهپو طرزی و ناجیه افشاری فعالان فرهنگی در آلمان و نوشین ارباب زاده روزنامه نگار در غرب امریکا در بحثی تلاش کرده اند به این پرسشها پاسخ گویند.

این برنامه را اسدالله شفایی میزبانی کرده است.