پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پژوهش‌های هنری و ادبی

در مورد پژوهش‌هایی که در زمینه هنر و ادبیات افغانستان انجام می‌شوند چه برداشتی وجود دارد، آیا اینترنت توانسته جای خالی منابع تحقیق و کتابخانه‌های مجهز را پر کند؟ بحث فرهنگی این هفته را شهباز ایرج با همین موضوع گردانندگی کرده است.