پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش سازمان ملل درباره افزایش تلفات غیرنظامیان افغان

سازمان ملل متحد می گوید آمار تلفات غیرنظامیان جنگ افغانستان، در نیمه اول سال ۲۰۱۴ بیست و چهار درصد افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود چنین افزایش در آمار تلفات غیرنظامیان را "چرخش خطرناک" در جنگ افغانستان توصیف کرده و جنگ زمینی بین دو طرف را عامل اصلی این افزایش خوانده است. گروه‌های شورشی مسئول ۷۴ درصد این تلفات دانسته شده اند. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می دهد.