پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهای مواد اولیه در کابل افزایش یافته

همزمان با بالا رفتن نرخ مواد خوراکه و نفت و گاز دربازار های افغانستان وزارت تجارت این کشور اعلام کرده با افرادیکه دست به اضافه ستانی بزنند برخورد جدی می کند. ادامه کشمکش های انتخاباتی و نگرانی از آینده مبهم پس از انتخابات در کشور یکی از عمده ترین عوامل بالا رفتن قیمت مواد اولیه خوانده میشود . مقام های وزارت تجارت می گویند چندین شرکت فروش گاز را مسدود کرده و یا هم به نهاد های عدلی معرفی کرده است .

وحید پیکان خبرنگار بی بی سی در کابل سری به بازارهای آن شهر زده.