میراثی که حامد کرزی از خود به جا می‌گذارد چی خواهد بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میراثی که حامد کرزی از خود به جا می‌گذارد چی خواهد بود؟

در تاریخ افغانستان اولین بار است که قدرت به صورت مسالمت آمیز از یک رییس جمهور به رییس جمهور دیگر انتقال می‌یابد. حامد کرزی تا چند هفته دیگر دوره زمام داری سیزده ساله اش را به پایان می رساند و رسماً ارگ را به رییس جمهور جدید می سپارد. بزرگترین میراثی که حامد کرزی در این مدت از خود به جا می‌گذارد چی خواهد بود؟

جرگه آزاد در یکی دیگر از سلسله برنامه‌های خود به همین مساله پرداخته است. در این برنامه داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان٬ قطب الدین هلال از رهبران حزب اسلامی٬ شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه و معصوم استانکزی یکی از مشاوران نزدیک رییس جمهور٬ دعوت شده اند.

این برنامه را تاج الدین سروش تهیه و اسماعیل سعادت ارایه کرده است.