پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حامد کرزی: رئیس روزهای دشوار

حملات یازدهم سپتامبر سال ٢٠١١ فرصتی عالی را برای صلح در افغانستان فراهم کرد. مداخله‌ی نظامی به رهبری امریکا طالبان را از قدرت راند و افغان‌ها را امیدوار کرد که شاید کشورشان پس از سه دهه جنگ و خونریزی، به آرامش و ثبات دست یابد. حامدکرزی، رهبر جوان قبیله ای، که به گروه مجاهدین تعلق داشت، برگزیده شد تا کشور درهم شکسته را رهبری کند. حالا او پس از ١٣ سال آماده‌ می شود قدرت را به رئیس جمهور آینده واگذار کند. حامدکرزی که زمانی دوست غرب دانسته می‌شد حالا متحدان غربی خود را در قبال بازگشت خشونت طالبان، مقصر می داند. کرزی به سال هایی که به عنوان رهبر افغانستان سپری کرد چگونه نگاه می‌کند، و چه نگاهی به آینده ی کشورش دارد؟ مینه بکتاش و ایمل پسرلی روزی را در قصر ریاست جمهوری و محل زندگی حامدکرزی گذراندند تا پاسخ این سوال‌ها را پیدا کنند.