پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز بازنگری میلیون‌ها برگه رای در افغانستان

کار بررسی و بازبینی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز شروع شد. این روند زیر نظر هزاران ناظر بین المللی و داخلی و نماینده های نامزدان طی می‌شود.

قرار است ۲۳ هزار صندوق که حاوی حدودا هشت میلیون برگه رای اند، مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرند.

هر دو نامزد توافق کرده اند که نتیجه آنرا بپذیرند.

بهار جویا از محل بررسی آرا در کمیسیون انتخابات گزارش می دهد.