پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از سرگیری شمارش و بررسی آرا در افغانستان

بازشماری و بررسی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به دلیل اختلافات بین دو ستاد انتخاباتی برای چند ساعت متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شده. اختلاف بر سر تشخیص و اعتبار امضاء در برگه رای دهی دلیل توقف این روند اعلام شده. قرار است هشت میلیون برگه ی رای، یکی یکی بررسی و بازشماری شود.

جزئیات در گزارش وحید پیکان از کابل