پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سپنتا: افغانستان در آستانه صف‌آرایی خطرناکی قرار داشت

رنگین دادفر سپنتا، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در نشستی در کابل در مورد اهداف و ماهیت طرح "حکومت وحدت ملی" که برای پایان دادن به بن بست سیاسی افغانستان پیشکش شده، توضیحاتی داده است. آقای سپنتا گفته است که هدف از ایجاد نهادهای دموکراتیک، تضمین افغانستانی با ثبات، امن، دموکراتیک، کثیرالقومی و بدون سلطه طلبی است و زمانی که این نهادها به بن بست می‌رسند باید سیاست دموکراتیک راه‌گشا باشد. هارون نجفی زاده، خبرنگار بی‌بی‌سی درکابل در باره این اظهارات با آقای اسپنتا مصاحبه کرده است.