سیگار: اتلاف ده ها ملیون دالر از کمک های امریکا به افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیگار: اتلاف ده ها ملیون دالر از کمک های امریکا به افغانستان

دفتر مفتش عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در تازه ترین گزارش خود، مشکلات در باره برنامه ۶۶۱.۳ ملیون دالری وزارت دفاع امریکا برای وسایط زرهی ام اس اف وی را مورد برر سی قرار داده است. سیگار در طول چند سال گذشته گزارش هایی متعددی در باره نارسایی ها، در پروژه ها و اتلاف ده ها ملیون دالر از کمک های امریکا به افغانستان ارائه کرده است.

کانگرس ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۰۸ دفتر مفتش عمومی برای باز سازی افغانستان را تاسیس کرد.

سیگار تحقیق و تفتیش درباره پروژه ها را به منظور ارتقای موثریت و کفایت برنامه های بازسازی افغانستان و کشف ضایعات، تقلب وسوء استفاده درین پروژه ها و جلو گیری ازآن انجام میدهد.

عبدالله شادان در بحث هفته، یافته های سیگار را با شاه‌گل رضایی عضو مجلس نمایندگان افغانستان، هوشنگ حسن یاری استاد در کالج نظامی سلطنتی کانادا و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسایل افغانستان بررسی کرده است.