میله تابستانی افغانها در لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میله تابستانی افغانهادر لندن

روز یکشنبه ۳- اگست/ هزاران تن از افغانهای مقیم لندن در یک میله تابستانی در این شهرشرکت کردند.این میله شامل موسیقی،اتن ملی ، چوب بازی توسط سیکهای افغان ،بازی های ورزشی، کاغذ پران بازی و نمایشات هنری بود.این میله در چند سال اخیر در همین فصل سال از سوی اتحادیه افغانهای لندن موسوم به "پیوند" و نهادی به نام "Afghan events'' برگزار می شود.ببرک احساس به این میله رفته بود.