بامیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیمه پر و نیمه خالی پیاله؛ بازسازی در بامیان چه تغییری آورده؟

معترضان در بامیان می‌گویند بازسازی در سیزده سال گذشته نتوانسته تغییر چندانی در سفره بامیانی‌ها بیاورد. در بامیان بسیاری ها معتقدند که فقر مشکل اصلی این ولایت مرکزی افغانستان است. هرچند دولت می‌گوید که کارهای قابل توجهی در این ولایت انجام شده، بیش از نیمی از جمعیت این ولایت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

ایوب آروین در گزارشی از بامیان می‌گوید که با نزدیک شدن زمان پایان خروج نیروهای خارجی تا پایان امسال و کاهش کمک‌های خارجی، نگرانی‌ها بابت ناتمام ماندن طرحهای بازسازی در بامیان زیاد است.