پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: انسان‌گرایی و خردورزی در افغانستان

جمعه (10 آگوست /اوت) همایش اومانیست‌ها یا انسان‌گراهای جهان در دانشگاه آکسفود انگلستان برگزار شد. در این همایش سه روزه که از سوی انجمن اومانیست‌های بریتانیا برگزار شده بود هزار تن از دانشمندان ٬ فیلسوفان ٬ نویسندگان، فعالان حقوق بشر و آزادی بیان و اومانیست های مطرح و سرشناس از67 کشور جهان شرکت کرده بودند. امسال در گنگره اومانیست های جهان نماینده انجمن "اومانیست های افغان " نیز حضور یافته بود.

کنگره اومانیست‌های جهان هرسه سال یک بار در یکی از کشورهای جهان برگزار می شود . شعار همایش امسال " آزادی عقیده و بیان و پیگری روشنگری درقرن بیست و یک بود."

در بحث فرهنگی این هفته محب مدثر اندیشه انسان‌گرایی ، خواستگاه مکتب فکری اومانیسم، چالش‌های فرا روی این اندیشه در قرن بیست و یک و جایگاه آن در جامعه افغانستان را با سه پژوهشگر فکر و فلسفه به بررسی گرفته است.

سید حسین اشراق، نویسنده و پژوهش‌گر از کابل٬ صدیق ولی مسئول انجمن انسان‌گراهای افغان که در کنگره اومانیست‌های جهان در دانشگاه آکسفورد شرکت کرده بود و دکتر سید حسن اخلاق پژوهشگر فلسفه از واشنگتن.