پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیوه‌های جدید آرایش زنان در کابل

در این اواخر آرایش و مشاطه از نوع مدرنش در میان زنان افغان رواج شده که پیش از این برای خیلی ها دور از تصور اگر نبوده کمتر شناخته شده بود. هر چند خیلی چیز ها در دنیای مدرن به سوی موقتی شدن و یک بار مصرف شدن می‌رود، اما زنان آرایش های را که زمانی موقتی بود به سوی د ایمی شدن می برند. حالا ارایش های دایمی و و بلند کردن پلکان و مژه ها و مو ها هم رواج شده است. شمار آرایشگاه ها و مشاطه گران مجهز با این فنون و روش های جدید مشاطه‌گری هم کم نیستند و بازار شان داغ تر از سینه‌ای سوزان عاشقان زیبایی است. زینب محمدی گزارش میدهد.