صدای شما؛ روز جهانی بشر دوستی

حق نشر عکس MSF Andrea Bruce

سازمان ملل متحد نوزدهم اگست را روز جهانی بشر دوستی نام‌گذاری کرده است تا از آنهایی که در راه کمک به دیگر انسان ها زندگی خود را از دست می‌دهند، یاد بود و بزرگداشت شود.

روز جهانی بشر دوستی، روزی است برای ارج گذاری به امداد رسانانی که به کمک به انسان های نیازمند، جدا از رنگ، دین و مذهب شان، متعهد هستند و زندگی خود را در معرض خطر قرار می دهند تا از مردمان تنگدست دستگیری کنند و زندگی آنها را نجات دهند.

امسال روز جهانی بشر دوستی با عنوان "جهان به کمک بیشتر نیاز دارد" برگزار می شود.

سازمان ملل متحد می گوید افغانستان، سوریه و سودان جنوبی خطرناک ترین کشورها برای امداد رسانان است و حمله به امداد رسانان در این کشورها افزایش یافته است.

براساس برخی گزارش ها، بین ماه ژانویه و ژوئیه سال ٢٠١٤ دستکم ٢٤ امدادرسان در افغانستان کشته شده اند.

این درحالیست که میلیون‌ها افغان همچنان متکی به کمک های بشردوستانه هستند، بیش از ٦٧٠ هزار نفر در داخل این کشور در اثر خشونت و نا آرامی ها بی جاشده اند. از هر ١٠ کودک یک نفر پیش از ۵ سالگی در اثر ابتلا به بیماری های قابل درمان، جان می دهند. ٤٠ درصد از کودکان افغان زیر سن ٥ سال دچار سوء تغذیه هستند.

آیا حمله به امدادرسانان بین المللی در افغانستان و در نتیجه اخلال در امداد رسانی، بر زندگی شما تأثیر گذاشته است؟

چه فکر می کنید، برای مصونیت امداد رسانان چه اقداماتی باید روی دست گرفته شود؟

امسال سازمان ملل متحد، روز جهانی بشر دوستانه را به بالا بردن سطح آگاهی عمومی به نیاز به کمک های بشر دوستانه، وارج گذاری به روح انسان دوستانه اختصاص داده است.

در افغانستان، چه می توان کرد تا انگیزه کمک های بشردوستانه بین خود افغانها را بالا برد تا ثروتمندان به یاری فرودستان و بی جاشدگان بی سرپناه در این کشور بشتابند؟

شام سه شنبه ساعت ٧ شام به وقت افغانستان، به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۴۳۶۰۹۱۹ به برنامه صدای شما زنگ بزنید و نظر خود را با دیگر شنونده ها شریک کنید. اینجا هم می توانید دیدگاه خود را بیان کنید.