پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما؛ راه های مبارزه با بچه بازی

کمسیون حقوق بشر افغانستان در یک تحقیق تازه دریافته که سوء استفاده جنسی از پسر بچه های خورد سال در افغانستان همچنان گسترده است. در کشور سنتی مانند افغانستان در مورد "بچه بازی" کمتر سخن زده می شود و بسیار وقت ها قربانیان از بیم رسوایی دل نمی کنند که شکایت کنند. فقر تفنگ سالاری، زیرپا گذاشتن قانون، قاچاق انسان و فرهنگ معافیت به سوء استفاده کننده گان جنسی کمک کرده که بچه های خورد سال را وادارند که برای آنها برقصند و به هوس های جنسی شان تن در دهند.در این تحقیق آمده که در مواردی افراد پلیس و سربازان ارتش ملی هم در این زمینه آلوده اند. حسیب عمار در برنامه ای صدای شما با شنونده های و مهمان برنامه، رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان عوامل تداوم وگسترش این پدیده و راه های جلوگیری از انتشار هر چه بیشترآن را بررسی کرده است.