پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز چیست و رازداری چقدر مهم است؟

در مجله شامگاهی روز های جمعه یک پرسش "چرا" را با شنوندگان در میان می گذاریم.

"چرای این هفته" در مورد "راز و رازداری" بود.

حفظ راز و اسرار محرمانه برای انسان ها از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در میان گذاشتن آن با افرادی در مواقعی درد سر ساز بوده است .

برخی ها می گویند که قرن بیست و یک دیگر قرن احتیاط و رازداری نیست.

اما راز چیست؟ و سود و زیان افشا و یا مهر و موم کردنش در چیست؟

گزارشی از آصف معروف را در این صفحه بشنوید.