پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استراتژی اقتصادی پنج ساله افغانستان اعلام شد

وزارت اقتصاد افغانستان استراتژی اقتصادی پنج سال آینده کشور را اعلام کرد. ایجاد شغل و تهیه غذا برای تمام شهروندان، از طریق تقویت کشاورزی دو هدف اساسی این برنامه را تشکیل میدهند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد می گوید که با توجه بیشتر به بخش کشاورزی زمینه کاریابی در افغانستان افزایش خواهد یافت. مقامهای افغان می گویند تاکنون موفق شده اند حدود 66 درصد برنامه های شامل در استراتژی اقتصادی 5 سال گذشته را عملی کرده اند.

فرهاد محمدی از کابل گزارش میدهد